• + 91 20 2547 4062 / 6966
Core FacultyVisiting FacultyEminent Guests
Dr.B.V. Doshi Dr. Kapila Vatsyan
Ar. Narendra Dengale Ar. Shekhar Garde
Ar. Hafeez Contractor Ar. Bharat Dave
Ar. Avinash Sohoni Anita Benninger
Ar. Sharad Mahajan Mr. Vishal Jain
Advt. Vilol Khaladkar Ar. Abhay Bhosale
Dr. Nikhil Shejwalkar Col. Sanjeev Anand
Ar. Charles Correa Er. Mahindra Raj
Ar. Sen Kapadia Ar. James Law